Nieuwsbrief maart 2021

Het volgen van een cao geeft zowel de werkgever als medewerkers rust, duidelijkheid, uniformiteit en transparantie. Een werkgever weet van tevoren waar hij aan toe is en kan hierop anticiperen, wat ook geldt voor medewerkers. Wijzigingen van arbeidsvoorwaarden worden vaak wantrouwend bekeken door medewerkers. Het is een veranderproces met impact op alle onderdelen van HR dat vraagt om een breed perspectief met een helder startpunt. De soepele overgang naar een (andere) cao vraagt om een strakke regie van proces en stakeholders. Als uw full service partner kan dpo2 u helpen deze regie rol in te vullen op meerdere niveaus.

HRscan: een breed HR perspectief

De cao biedt een geaccepteerd fundament voor het arbeidsvoorwaardenbeleid en in bredere zin het HR-beleid. Het proces van overgang van cao raakt hierdoor alle facetten van HR-bedrijfsvoering en wordt idealiter gestart met een HR scan. Met de HR scan creëren we een gezamenlijk referentiepunt dat de situatie weergeeft bij de start van het harmonisatie proces.

Referentiepunt
Vanuit dit brede perspectief wordt het traject van overgang cao opgestart met het uitvoeren van kwalitatieve en kwantitatieve checks. Er wordt een risicoanalyse uitgevoerd met aandacht voor zowel de financiële als de sociale impact. Zo krijgt de werkgever inzicht in de knoppen waar hij aan kan draaien bij de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden die tot stand komt via een uitruil van arbeidsvoorwaarden i.p.v. het stapelen hiervan.

Perceptiemanagement
Dit brede veranderingsproces vraagt om perceptiemanagement. Op welke wijze nemen we de medewerkers mee in het proces? Hoe gaan we om met vragen en weerstand? Wie zijn de stakeholders? Wie betrekken we in dit proces?
Een overgang in cao gestart vanuit een brede HR scan met veel aandacht voor perceptie management wordt vaak goed ontvangen door medewerkers ook al gaat dit meestal gepaard met een aanpassing in arbeidsvoorwaarden.

Denken en doen
De integrale aanpak van dpo2 sluit aan op alle niveaus in het proces;

 • Richten: Werkingssfeeronderzoek
 • Inrichten: Harmonisatievoorstel
  a. Vergelijking huidige en nieuwe arbeidsvoorwaarden incl. juridische check
  b. Berekeningen arbeidsvoorwaardelijke wijzigingen op werkgeversniveau
 • Verrichten: Documentatie
  – Aanpassen personeelshandboek
  – Opstellen templates nieuwe arbeidsovereenkomsten
  – Opstellen templates voortgezette arbeidsovereenkomsten en bijbehorende brief
  – Berekeningen op persoonsniveau
  Per medewerker wordt een berekening gemaakt van de huidig en nieuwe arbeidsvoorwaarden. Deze berekeningen zijn de basis voor de gesprekken.

 

CAO Werkingssfeeronderzoek: welke CAO is voor u van toepassing?

Een groot aantal cao’s zijn algemeen verbindend verklaard (AVV) waardoor er geen sprake is van vrijwilligheid. Welke CAO van toepassing is wordt tijdens een werkingssfeeronderzoek vastgesteld. U weet dan of er een cao gevolgd dient te worden en zo ja, welke.

Impact verkeerde cao
Het ten onrechte niet volgen van een cao of het volgen van de verkeerde kan grote gevolgen hebben voor werkgevers en werknemers. Wordt een organisatie erop geattendeerd door een vakbond, medewerker of de werkgeversorganisatie dat de cao gevolgd dient te worden, heeft dit onmiddellijk effect op premieafdrachten, arbeidsvoorwaarden en regelmatig ook gevolgen voor verplicht te volgen pensioenfondsen.

Claim werknemer
Als je niet oppast als werkgever kan een medewerker met terugwerkende kracht een claim neerleggen tot maximaal 5 jaar terug. En niet alleen een werknemer. Ook sector premies en pensioenafdrachten kunnen met terugwerkende kracht geint worden. Op een wijziging in pensioenfonds is zelfs geen verjaringstermijn van toepassing.

Sectorindeling
Daarnaast kunnen veranderende omstandigheden effect hebben op de sectorindeling vanuit de Belastingdienst met bijbehorende premies. Dit kan het geval zijn bij flinke groei of krimp of bij het gaan uitvoeren van andere bedrijfsactiviteiten.

Denken en doen
Een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden richt zich meestal op de volgende arbeidsvoorwaarden:

 • Beloning (vast en variabel)
 • Arbeidsduur & overwerk
 • Overwerk
 • Vakantiedagen en bijzonder verlof
 • Jubilea
 • Mobiliteitsvergoedingen en Leaseauto’s
 • Duurzame inzetbaarheid en inzetbaarheidsscan
 • Werkgeversbijdrage collectieve zorgverzekering
 • Persoonlijk ontwikkelbudget
 • Vergoedingen zoals thuiswerkvergoeding en BHV
 • Verstrekkingen zoals mobiele telefonie

Gezien de aard en de aantallen van de onderwerpen en stakeholders vraagt dit proces een strakke regie en het vermogen dwarsverbanden te kunnen leggen. Dpo2 is als full service dienstverlener hiertoe goed uitgerust.